Општини

  • Општина Центар

 

Општината Центар – централно јадро на целата држава

Општина Центар е една од десетте општини  во Скопје, главниот град на Република Македонија и претставува централно јадро на градот  и на целата држава. Најзините жители со љубов ја нарекуваат и срцето на Скопје, бидејќи се наоѓа во најубавиот дел од градот.

Пред новата територијална организација (2005 год.), Општината имаше 85.021 жители, а со пренесување на дел од нејзината територија на Општина Чаир, бројот на населението е речиси двојно намален и изнесува 45.412, жители. Од нив 85,4 % се Македонци,  3,2 се Албанци,1% се Турци и останати. Густината на населението изнесува 5.676 жители на еден километар квадратен.Општина Центар сега се  протега на површина од  десетина квадратни километри и е една од најгусто населените во Република Македонија.Надморска височина е 320 метри.

Во Општина Центар се наоѓаат едни од најстарите  градски маала, како што се: Маџир Маало, Буњаковец, Ново Маало, Дебар Маало, Пајко Маало и други.За жал, од нив само Ново Маало донекаде го задржало поранешниот автентичен изглед, а останатите се претворени во вистински урбани јадра.

Општината Центар поради својата место положба  и значење, секојдневно има по илјадници гости и туристи од земјава и од странство.Општината е всушност седиште на најголемиот број установи кои имаат административен, политички, образовен, културен и  трговски карактер, како и станбен дел. Тука се наоѓаат: Собранието на РМ, Владата на РМ, повеќето министерства, Собранието на Град Скопје, дел од Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј", Народната и универзитетаска библиотека ,,Св. Климент Охридски", Градски трговски центар, Градски парк, Македонскиот народен театар, опера и балет, трите градски кина, Универзална сала, музеи и  други знаменитости.

Исто така, централно место завземаат и историските споменици, кои општината ја прават мала ризница на остатоци од многу епохи, уште од римската па се до најново време. Меѓу таквите споменици спаѓаат : старата Скопска тврдина Кале, црквата ,,Свети Спас", Камениот  Мост, а од архитектурните објекти се издвојуваат : Ристиќевата палата, Шкаперда, старата железничка станица и многу други објекти.

Подрачје на Општината

Граници на Општината: Река Вардар, пешачка патека кон резиденцијата на М.П.Ц. до бул. „Никола Карев" („Југославија"), по оската на бул. „Никола Карев", до крстосницата со ул. „Славеј Планина" (на југ), по оската на ул. „Славеј Планина" (покрај Ромско теќе) до крстосницата со ул. „Прохор Пчински", продолжува на исток по оската на ул. „Славеј Планина" (коса улица) до ул.„Јоаким Крчовски" (кај Турска Амбасада), со дел од ул. „Прохор Пчински" (кај Мурат Пашина Џамија) до ул. „Самоилова".Понатаму границата продолжува по оската на ул. „Самоилова" потоа свртува лево во паркот кај споменичкиот комплекс „Свети Спас", кон ул. „Лазар Танев" до крстосницата со ул. „Јоргаџиска" по оската на ул. „Јоргаџиска" и Подграѓе ( на југ) до платото пред Стоковна куќа „Мост", се спушта доле и по оската на Булевар „Гоце Делчев" оди кон крстосницата со бул.„Крсте Мисирков", свртува на север по бул. „Крсте Мисирков" до сервисната улица зад паркиралиштето на Универзитетот „Кирил и Методиј", продолжува по оградата на универзитетот до бул. „Никола Карев" (Југославија), по оската на бул. „Никола Карев" до ул. „Беласица" на север по оската на ул. „Беласица" до реката Вардар, по оската на железничкиот мост до оградата на Тутунски комбинат до рампа Кисела вода, на запад по оската на бул. „Македонија" до надвозникот, се спушта доле и по оската на улиците „Бихаќка" и „Црниче" оди до Институтот за сеизмологија на падините на Водно, кон запад продолжува по падините на Водно над хотел „Скала" и Олимпијада во правец на Детска болница за Т.Б.Ц и улица „Загребска" во новата населба према север се спушта по оската на ул. „Загребска" до Црквата Капиштец и крстосницата со ул. „Козле" и „Васил Ѓоргов", продолжува на исток по оската до ул.„Васил Ѓоргов" до крстосницата со ул. „Рузвелтова" на север по оската на ул. „Рузвелтова" ги сече ул. „Иво Рибар Лола", бул.„Партизански одреди" и ул. „Орце Николов" до ул.„Илинденска", продолжува на исток по оската на ул. „Илинденска" до сервисната улица пред оградата на Зоолошката градина, према север до сервисната улица пред оградата на Зоолошката градина до влезот на Забавниот парк и према исток и север по сервисната улица пред оградата на Забавниот парк до пешачкиот мост на реката Вардар.

Надлежност на Општината

1. Планирање и уредување на просторот

покренување иницијативи за донесување, измена и дополнување на просторниот план на градот Скопје и генералниот урбанистички план на градот Скопје;

давање мислења по нацртите на просторниот план на градот Скопје и генералниот урбанистички план на градот Скопје;

донесување детални урбанистички планови, урбанистички проекти и урбанистички планови за населените места во општината;

спроведување урбанистички планови и проекти и издавање документација за изградба на објекти од локално значење /услови за градба, урбанистичка согласност, одобренија за градење/;

издавање одобренија за поставување времени објекти, мебел и урбана опрема; и

уредување на градежно земјиште во делот на опремување на градежното земјиште со објекти и инсталации од секундарната инфраструктура.

2. Заштита на животната средина и природата

покренување иницијативи и преземање мерки за заштита и спречување од загадување на водата, воздухот, земјиштето, заштита на природата, заштита од бучава и од нејонизирачко зрачење.

3. Локален економски развој

планирање на локалниот економски развој на општината;

утврдување развојни и структурни приоритети на општината, и

поддршка на развојот на малите и средните претпријатија и претприемништвото во општината.

4. Комунални дејности

изградба, одржување, реконструкција и заштита на серцисни и станбени улици и други инфраструктурни објекти;

одржување на јавната чистота на сервисните и станбените улици;

организирање, изнесување и транспортирање на комунален и друг вид на неопасен отпад;

изградба и одржување на јавно осветлување на станбени и сервисни улици на подрачјето на општината;

одржување на гробовите и гробиштата и давање погребални услуги на општинските гробишта утврдени со урбанистички план;

изградба, одржување и користење на јавни паркиралишта од значење за општината утврдени со урбанистички план;

одржување и користење на зеленилото на сервисните и станбените улици;

отстранување на нерегистрираните моторни и други возила од јавните површини;

одржување и користење на јавните пазари;

дезинфекција и дератизација, и

изградба и одржување на јавни санитарни јазли.

5. Култура

институционална и финансиска поддршка на културните установи и проекти од значење за општината;

негување на фолклорот, обичаите, старите занаети и слични културни вредности;

организирање културни манифестации, поттикнување на разновидни специфички форми на творештво; и

одбележување на настани и личности од значење за општината.

6. Образование

основање, финансирање и учество во управувањето со основните училишта на нејзиното подрачје, во согласност со закон;

именување директори на основните училишта, во согласност со закон, и

превоз и исхрана на учениците во училиштата од нејзина надлежност, во согласност со закон.

поттикнување и помагање на училишниот спорт.

7. Социјална и детска заштита

сопственост, управување, основање, финансирање и одржување на јавните установи за деца – детски градинки, во согласност со закон, и

преземање мерки од областа на социјалната заштита во согласност со закон.

8. Здравствена заштита

преземање мерки за заштита на здравјето на работниците и заштита при работа; - здарвствено воспитување;

унапредување на здравјето;

превентивни активности;

здравствен надзор над животната средина и над заразните болести, и

помош на пациенти со специјални потреби.

9. Заштита и спасување

зштита и спасување на граѓани и материјалните добра од воени разурнувања и елементарни непогоди и други несреќи и од последиците предизвикани од нив.

10. Надзор

надлежност над вршењето на работите од надлежност на општината.

Контакт

Градоначалник на Општина Центар

Владимир Тодоровиќ

тел: 3203-602

факс: 3211-089

емаил: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

Претседател на Совет

Владимир Здравев

тел: 3203-607

факс: 3203-689

емаил: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

Секретар на Општина Центар

Марјанчо Тодоровски

тел: 3203-608

емаил: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

Раководител за односи со јавност

Лидија Неделковска

тел: 3203-634

 

Портпарол на Општина Центар

Јовица Ацковски

тел: 3203-633

емаил: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

Сектор за правни,организациони и општи работи

Раководител на Сектор Владо Петровски

тел: 3224-828

емиал: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

Oдделение за нормативно-правни работи

Раководител на одделение Гоце Грујоски

тел: 3203-632

 

Oдделение за работа на Советот на Општина Центар

Раководител на одделение Горан Мицевски

тел: 3203-667

 

Oдделение организациони и општи работи

тел: 3203-635

 

Одделение за информатичко - технички работи

тел: 3203-692

емаил: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

Сектор за јавни дејности

Раководител на Секторот Ратко Савовски

тел: 3203-673

емаил: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

Одделение за образование, култура и спорт

Раководител на одделение Јулијана Шалева

тел: 3203-688

емаил: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

Сектор за финансирање

Раководител на Секторот Мира Петровска Чановиќ

тел: 3223-452

емаил: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

Oдделение за финансирање и буџет

Раководител на одделение Андријана Аларова

тел: 3203-642

емаил: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

Одделение за јавни набавки

Раководител на одделение Ива Николовска

тел: 3203-645

емаил: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

Сектор за локален економски развој

Раководител на одделение Дејан Антиќ

тел: 3203-654

емаил: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

Сектор за урбанизам

Раководител на Секторот -  Александар Јанакиески

емаил: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

Одделение за урбанизам и планирање на просторот

Раководител на одделението Светлана Мариновиќ

тел: 3203-660  , 3203-605

емаил: planiranje @centar.gov.mk

 

Одделение за градежништво

Раководител на одделението Воденка Протугер Тошевска

емаил: -

 

Oдделение за комунални работи и заштита на животната средина

Раководител на одделение Биљана Минова

тел: 3203-656

 

Сектор за инспекциски надзор - општински инспекторат

тел: 3203-650, 3203-641

 

Граѓански информативен центар

тел: 3203-680

емаил: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

Централа на Општина Центар

 

 

 • Општина Гостивар

 

адреса: бул.Браќа Гиноски 61

место: Гостивар

телефон: (042) 213 511

 

 • Општина Врапчиште

адреса: Маршал Тито 7 Врапчиште

место: Гостивар

 

 • Месна заедница-Орашец

адреса: с.Орашец б.б.

место: Куманово

 

 • Месна заедница-Табановце

адреса: с.Табановце

место: Куманово

 

 • Општина Куманово

адреса: 11-ти Октомври б.б.

место: Куманово

 

 • Општина Липково

адреса: с.Липково

место: Куманово

 

 • Општина Старо Нагоричане

адреса: с.Старо Нагоричане

место: Куманово

 

 • Матична служба на општините-склучување на бракови

адреса: Градски Парк б.б.

место: Скопје

 

 • Васил Антевски-Дрен

адреса: Коста Шахов 6

место: Скопје

 

 • Гази Баба-Сектор за урбанизам, просторно планирање и заштита на животната средина, комунални дејности и уредување на градежно земјиште

адреса: бул.Александар Македонски б.б.

место: Скопје

 

 • Град Скопје

адреса: бул.Илинден б.б.

место: Скопје

 

 • Добрушево

адреса: с.Добрушево

место: Битола

 

 • ЕЛС Општина Кичево-централа

адреса: Борис Кидрич 1

место: Кичево

 

 • ЗЕЛС-Заедница на единиците на локална самоуправа на Р.М.

адреса: Женевска б.б.

место: Скопје

 

 • Крњево

адреса:

место: Скопје

 

 • Месна заедица-Оризари

адреса: с.Оризари б.б.

место: Кочани • Месна заедница-Буково

адреса: с.Буково б.б.

место: Битола • Месна заедница-Вевчани

адреса: с.Вевчани

место: Струга • Месна заедница-Велешта

адреса: с.Велешта

место: Струга • Месна заедница-Горна Бела Црква

адреса: с.Горна Бела Црква

место: Битола • Месна заедница-Дренок

адреса: с.Дренок

место: Дебар • Месна заедница-Дрслајца

адреса: с.Дрслајца

место: Струга • Месна заедница-Идризово

адреса: ул.1 б.б., колонија Идризово

место: Скопје • Месна заедница-Карпош 1

адреса: Иван Аговски б.б.

место: Скопје • Месна заедница-Карпош 2

адреса: Бранислав Нушиќ 4

место: Скопје • Месна Заедница-Осој

адреса: с.Осој б.б.

место: Дебар • Месна заедница-Струга

адреса:

место: Струга • Месна зедница-Подгорци

адреса: с.Подгорци

место: Струга • Месна канцеларија-Теарце

адреса: с.Теарце

место: Тетово • МЗ 11-ти Октомври - бараки

адреса: Петар Драпшин б.б.

место: Скопје

 

 • МЗ 11-ти Октомври-тврда градба

адреса: Ѓорѓи Сугаре б.б.

место: Скопје • МЗ Бардовци

адреса: с.Бардовци

место: Скопје • МЗ Бирарија

адреса: Томе Арсовски б.б

место: Скопје • МЗ Боро Петрушевски Папучар

адреса: 50-та Дивизија 50 лок.2

место: Скопје • МЗ Боте Ботевски

адреса: ГТЦ

место: Скопје • МЗ Васил Антевски Дрен

адреса:

место: Скопје • МЗ Владо Тасевски

адреса: Алжирска б.б.

место: Скопје • МЗ Влае 1

адреса: Фјодор Достоевски 2

место: Скопје • МЗ Влае 2

адреса: Сливовска б.б.

место: Скопје • МЗ Волково

адреса: ул.35 бр.11 Волково

место: Скопје • МЗ Волково-Пржина

адреса: ул.60 бр.82

место: Скопје • МЗ Даме Груев

адреса: Пекљање 5/15

место: Скопје • МЗ Дане Крапчев

адреса: Алберт Ајнштајн б.б

место: Скопје • МЗ Злокуќани

адреса: Скупи б.б.

место: Скопје • МЗ Карпош 3

адреса: ОУ Лазо Трповски

место: Скопје

 

 • МЗ Карпош 4

адреса: Љубљанска б.б.

место: Скопје • МЗ Кочо Рацин

адреса: Бигла 2

место: Скопје • МЗ Кузман Јосифовски Питу

адреса: Стрезово 7

место: Скопје • МЗ Кучково

адреса: ул.1 бр.12

место: Скопје • МЗ Миле Арсовски

адреса:

место: Скопје • МЗ Мирче Ацев

адреса: Орце Николов 29

место: Скопје • МЗ Мирче Ацев

адреса: 4-ти Јули 43-2/5

место: Скопје • МЗ Мирче Мацан

адреса: Пролет 39

место: Скопје • МЗ Мито Хаџивасилев Јасмин

адреса: 50-та Дивизија б.б.

место: Скопје • МЗ Населба Драчево

адреса: Ратко Митровиќ б.б.

место: Скопје • МЗ Наум Наумовски Борче

адреса:

место: Скопје • МЗ Невена Георгиева Дуња

адреса: Франклин Рузвелт 2

место: Скопје • МЗ Нерези

адреса: Ванчо Мицков 19

место: Скопје • МЗ Никиштани

адреса: с.Никиштани

место: Скопје • МЗ Ново Село

адреса: ул.3 бр.11

место: Скопје

 

 • МЗ Орман

адреса: ул.2 бр.14

место: Скопје • МЗ Пецо Божиновски Кочо

адреса: Стрезово 7

место: Скопје • МЗ Пинтија

адреса: Јабланица б.б

место: Скопје • МЗ Подстаница

адреса:

место: Скопје • МЗ Пржино

адреса: Милан Михајловиќ б.б.

место: Скопје • МЗ Припор

адреса:

место: Скопје • МЗ Раде Јовчевски Корчагин

адреса: Ѓуро Ѓоновиќ 43

место: Скопје • МЗ Роберт Гајдиќ

адреса: бул.Кочо Рацин б.б.

место: Скопје • МЗ Стаклара Камник

адреса:

место: Скопје • МЗ Тафталиџе 1

адреса: Букурешка 2

место: Скопје • МЗ Тафталиџе 2

адреса: Женевска б.б, (простории на ЗЕЛС – сутерен)

место: Скопје • МЗ Усје

адреса:

место: Скопје • МЗ Хром

адреса: Исаија Мажовски 36-1/8

место: Скопје • МЗ Цветан Димов

адреса: Иван Козаров б.б.

место: Скопје • МЗ Црниче

адреса: Наум Охридски б.б.

место: Скопје

 

 • МЗ Ѓорче Петров

адреса: Мечкин Камен 8

место: Скопје • МЗ Јане Сандански

адреса: Мирче Ацев б.б.

место: Скопје • Одделение за буџет и фанансии

адреса: Васил Главинов б.б.

место: Штип • Одделение за општи и правни работи

адреса: Васил Главинов б.б.

место: Штип • Одделение за урбанизам-Маврово

адреса: Маврови Анови б.б.

место: Гостивар • Општина Аеродром

адреса: Венјамин Мачуковски 6

место: Скопје • Општина Арачиново

адреса: ул.14 бр.15, с.Арачиново

место: Скопје • Општина Берово

адреса: Димитар Влахов 10

место: Берово • Општина Битола

адреса: бул.1-ви Мај 61

место: Битола • Општина Богданци

адреса: Маршал Тито 62

место: Богданци • Општина Боговиње

адреса: Скендербег б.б. п.фах 1220

место: Тетово • Општина Босилово

адреса: с.Босилово

место: Струмица • Општина Брвеница

адреса: с.Брвеница

место: Тетово • Општина Бутел

адреса: бул.Босна и Херцеговина б.б.

место: Скопје • Општина Валандово

адреса: Иво Лола Рибар б.б.

место: Валандово

 

 • Општина Василево

адреса: с.Василево

место: Струмица • Општина Вевчани

адреса: с.Вевчани

место: Струга • Општина Велес

адреса: Панко Брашнар 1

место: Велес • Општина Виница

адреса: Бел Камен б.б.

место: Виница • Општина Вранештица

адреса: с.Вранештица

место: Кичево • Општина Гази Баба

адреса: бул.Александар Македонски б.б.

место: Скопје • Општина Гевгелија

адреса: Димитар Влахов 4

место: Гевгелија • Општина Градско

адреса: Маршал Тито 70-а

место: Велес • Општина Дебар

адреса: 8-ми Септември 72

место: Дебар • Општина Дебарца

адреса: с.Белчишта

место: Охрид • Општина Делчево

адреса: Методија Митевски-Брицо 40

место: Делчево • Општина Демир Капија

адреса: Маршал Тито б.б.

место: Демир Капија • Општина Демир Хисар

адреса: Битолска б.б.

место: Демир Хисар • Општина Долнени

адреса: с.Долнени

место: Прилеп • Општина Дојран

адреса: Кеј 5-ти Ноември б.б.

место: Стар Дојран

 

 • Општина Другово

адреса: с.Другово

место: Кичево • Општина Желино

адреса: с.Желино

место: Тетово • Општина Зајас

адреса: с.Зајас

место: Кичево • Општина Зелениково

адреса: Станица Зелениково

место: Скопје • Општина Зрновци

адреса: Илинденска б.б. Зрновци

место: Кочани • Општина Илинден

адреса: ул.9 б.б., нас.Илинден

место: Скопје • Општина Кавадарци

адреса: Маршал Тито б.б.

место: Кавадарци • Општина Карбинци

адреса: с.Карбинци

место: Штип • Општина Карпош

адреса: Демир Трајко б.б.

место: Скопје • Општина Кисела Вода

адреса: Првомајска б.б.

место: Скопје • Општина Кичево

адреса: Борис Кидрич 1

место: Кичево • Општина Конче

адреса: с.Конче

место: Радовиш • Општина Кочани

адреса: Раде Кратовче 1

место: Кочани • Општина Кратово

адреса: Плоштад Маршал Тито б.б.

место: Кратово • Општина Крива Паланка

адреса: Маршал Тито 175

место: Крива Паланка

 

 • Општина Кривогаштани

адреса: с.Кривогаштани

место: Прилеп • Општина Крушево

адреса: Никола Ѓурковиќ б.б.

место: Крушево • Општина Лозово

адреса: Маршал Тито б.б., с.Лозово

место: Свети Николе • Општина Маврово и Ростуше

адреса: с.Ростуше, Маврово

место: Гостивар • Општина Македонска Каменица

адреса: Каменичка б.б.

место: Македонска Каменица • Општина Македонски Брод

адреса: 7-ми Септември 4

место: Македонски Брод • Општина Могила

адреса: с.Могила

место: Битола • Општина Неготино

адреса: Ацо Аџи Илов 2

место: Неготино • Општина Новаци

адреса: с.Новаци

место: Битола • Општина Ново Село

адреса: Мануш Турновски б.б.

место: Струмица • Општина Осломеј

адреса: с.Осломеј б.б.

место: Кичево • Општина Охрид

адреса: Димитар Влахов 57

место: Охрид • Општина Петровец

адреса: ул.1 б.б., с.Петровец

место: Скопје • Општина Пехчево

адреса: Истра б.б.

место: Пехчево • Општина Прилеп

адреса: Питу Гули 2

место: Прилеп

 

 • Општина Пробиштип

адреса: Јаким Стојковски 1

место: Пробиштип • Општина Радовиш

адреса: бул.Александар Македонски б.б.

место: Радовиш • Општина Ранковце

адреса: с.Ранковце

место: Крива Паланка • Општина Ресен

адреса: Плоштад Маршал Тито 20

место: Ресен • Општина Росоман

адреса: Пролетерска 1-а

место: Кавадарци • Општина Сарај

адреса: Рекреативен центар Сарај б.б.

место: Скопје • Општина Свети Николе

адреса: Плоштад Илинден б.б.

место: Свети Николе • Општина Сопиште

адреса: ул.2 бр.2, с.Сопиште

место: Скопје • Општина Струга

адреса: Маршал Тито б.б.

место: Струга • Општина Струмица

адреса: Сандо Масев 1

место: Струмица • Општина Студеничани

адреса: с.Студеничани б.б.

место: Скопје • Општина Теарце

адреса: с.Теарце

место: Тетово • Општина Тетово

адреса: Дервиш Цара 63

место: Тетово • Општина Центар

адреса: Михаил Цоков б.б.

место: Скопје • Општина Центар Жупа

адреса: Центар Жупа

место: Дебар

 

 • Општина Чаир

адреса: Христијан Тодоровски Карпош 5

место: Скопје • Општина Чашка

адреса: Илинденска 8

место: Велес • Општина Чешиново-Облешево

адреса: с.Чешиново-Облешево

место: Кочани • Општина Чучер-Сандево

адреса: с.Кучевиште б.б.

место: Скопје • Општина Штип

адреса: Васил Главинов б.б.

место: Штип • Општина Шуто Оризари

адреса: Виетнамска б.б.

место: Скопје • Општина Ѓорче Петров

адреса: Ѓорче Петров б.б.

место: Скопје • Општина Јегуновце

адреса: с.Јегуновце

место: Тетово • Сектор за образование при општината

адреса: Дервиш Цара б.б.

место: Тетово • Сектор за сообраќај при град Скопје

адреса: бул.Илинден б.б.

место: Скопје • Сектор за урбанизам

адреса: 8-ми Септември б.б.

место: Дебар • Сектор за урбанизам-Тетово

адреса: Дервиш Цара 51

место: Тетово • Совет на општина Карпош

адреса: Демир Трајко б.б.

место: Скопје • Совет на општина Конопиште

адреса: Плоштад Маршал Тито б.б.

место: Кавадарци • Совет на општина Теарце

адреса: с.Теарце

место: Тетово

 

Совет на општина Тетово

адреса: Дервиш Цара 63

место: Тетово

 
 • Свадба инфо